همدان کبودراهنگ بلواربهشتی روبروی خیابان شهید مدنی