چابکسر، خیابان امام، بعد از پل دوم، روبروی شهرک چهل دستگاه