خرم آباد - قاضی آباد - خیابان جعفری - نبش خیابان هفتم