درباره ما
فرم اخذ نمایندگی
فرم اخذ نمایندگی
لطفاً اطلاعات خود را به صورت کامل و صحیح وارد نمایید.

مشخصات ثبت کننده فرم
نوع ثبت کننده *
نام ثبت کننده *
نام خانوادگی ثبت کننده *
تلفن همراه ثبت کننده *
اطلاعات ملک و متقاضی نمایندگی
نام متقاضی نمایندگی *
نام خانوادگی متقاضی نمایندگی *
تلفن همراه متقاضی نمایندگی*
استان *
شهر *
آدرس *
نوع جواز کسب *
کسب و کار فعلی *
نوع مالکیت *
متراژ ملک *
بر ملک (متر) *
کد پستی ملک *
نشانی ملک بر روی نقشه *