دماوند بلوار امام خمینی پشت ساختمان قدیم اداره برق