کرمان بم شهرستان نرماشیرروستای حسن آباددبیرنظام خیابان امام خمینی جنب حسینیه ابوالفضل