رشت , دیانتی , انتهای 16 متری استقلال, نبش پامچال16